Om Sporbarhet AS

Sporbarhet AS er etablert for å utvikle og drive ett eller flere nasjonale systemer for å spore rømt oppdrettsfisk. Sporingstjenestene som nå er under utvikling baseres på genotyping av all hannfisk brukt i forbindelse med avl, og videre elementanalyse for å skille mellom fisk med samme genetiske opphav.

Rømming fra oppdrettsanlegg i sjø er et problem for både næringen, myndighetene og miljøet. Næringen ønsker selv å sørge for en effektiv sporingstjeneste med et godt avklart samarbeid med relevante myndigheter, fremfor spesifikke lovpålagte krav. Sporingstjenestene fra Sporbarhet AS skal lettere tilpasse seg nye teknologier og behov. Tjenesten skal i tillegg gi oppdrettere opplagte nytteeffekter ved å redusere kostnader og omdømmetap som følge av mistenkt rømt fisk uten kjent opphav.

Selskapet ble stiftet 1. mars 2019 som en videreføring av prosjektet «FarmSalTrack», et prosjekt i regi av Sjømat Norge i samarbeid med en rekke oppdrettsbedrifter, Veterinærinstituttet (VI) og VESO, der det ble utviklet og testet ut sporing basert på geoelementanalyser i fiskeskjell. Nåværende eiere er Mowi Norway AS, Lerøy Seafood Group ASA, Salmar Farming AS, Cermaq Norway AS. Det er i tillegg et mål at alle de øvrige oppdrettsselskapene tilsluttes selskapet som brukere av tjenesten.